REGULAMIN Targów Dolne Młyny Prezentują „8-9.12.2018". Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa Wystawcy w targach

I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Targach Wystawca zgłasza poprzez wypełnienie formularza drogą elektroniczną

2. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia udziału w Targach pocztą elektroniczną. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Wystawców, którzy wezmą udział w Targach.

3. Potwierdzeniem wzięcia udziału w Targach jest wpłacenie przez Wystawcę zaliczki do 14 dni przed wydarzeniem

4. Firmy biorące udział w Targach dokonują całkowitej opłaty za stoisko na konto podane przez organizatora najpóźniej 3 dni robocze przed Targami.

5. Wniesione przez Wystawcę opłaty za udział w Targach nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Targach na 14 dni przed Targami lub w terminie krótszym. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż na 14 dni przed Targami, wystawca jest zobowiązany uiścić pełną kwotę za udział w Targach.

6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Targach, gdy nie uiści w terminie opłat za udział w Targach i za zamówione dodatkowe usługi lub dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku nie podlegają zwrotowi opłaty wniesione przez Wystawcę.

II ZAMÓWIENIE I WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

1.Wystawca dokonuje zamówienia stoiska określając jego wielkość w Formularzu Zgłoszeniowym.

2. Przydział i lokalizacja stoiska należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej (stoiska), wynikającej z warunków organizacyjno-technicznych.

4. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej w obiekcie targowym jest zróżnicowana w zależności od wielkości stoiska i obejmuje wynajem powierzchni niezabudowanej. Należy opłacić dodatkowo podłączenie źródła zasilania prądem elektrycznym. Zapotrzebowanie na energię elektryczną należy zgłosić Organizatorom podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Należy w nim podać planowane zużycie prądu (kW) oraz ewentualne zapotrzebowanie na tzw. "siłę".

III PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Teren Targów będzie otwarty dla publiczności w dniu / dniach Targów od godz. 12.00 do godz. 20.00

2. Wystawca zobowiązany jest do zakończenia przygotowania swojego stoiska przed godz. 11.30 w dniu rozpoczęcia Targów. Likwidacja stoiska w godzinach otwarcia Targów dla publiczności jest niedozwolona. Wystawca zobowiązany jest do zakończenia likwidacji stoiska do godz. 22.00 w dniu zakończenia Targów.

3. Teren Targów będzie dostępny dla Wystawców w godzinach podanych w mailu organizacyjnym. Nie istnieje możliwość wcześniejszego dostarczenia produktów na teren Targów.

4. W ramach podstawowej opłaty targowej wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług wyłącznie na własnym stoisku. Reklama Wystawcy poza stoiskiem (plakaty, bannery, hostessy, rozdawanie ulotek etc.) jest odpłatna i wymaga pisemnej zgody Organizatora przed udostępnieniem terenu Targów publiczności. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko wystawcy. Organizator zastrzega sobie prawo nie udzielenia zgody na dodatkowe formy reklamy poza stoiskiem Wystawcy.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawcy spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. W czasie montażu i demontażu stoiska, jak i w okresie trwania Targów Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, ani za uszkodzenia materiałów i urządzeń na stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, etc. Organizator zaleca ubezpieczenie przez Wystawców mienia znajdującego się na Targach oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Targach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży eksponatów i wyposażenia znajdującego się na stoisku bez względu na towarzyszące kradzieży okoliczności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię mającą źródło w obrębie instalacji elektrycznej.

6. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za przekazany mu przez organizatora sprzęt i wyposażenie stoiska. Koszty wszelkich szkód i braków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem stoiska pokrywa Wystawca.

7. Organizator nie odpowiada za ochronę znaków towarowych, patentów, certyfikatów itp. prezentowanych na targach eksponatów.

8. Organizator zabrania zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz używania sprzętu pożarniczego do innych celów.

9. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego.

10. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży, przepisów sanitarnych związanych z przygotowaniem i sprzedaży produktów.

11. Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnych kabli i przedłużaczy w celu doprowadzenia do swojego stoiska energii elektrycznej. Przedłużacze powinny być dostosowane do używanych przez wystawcę urządzeń.

12.-Wystawca musi posiadać kosz na śmieci do własnego użytku.

13. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez wystawcę procedur sanitarnych lub braków w dokumentacji sanitarnej np. książeczek, badań lekarskich pracowników.

14.Organizator nie jest stroną w przypadkach zatrucia pokarmowego lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanego z winy wystawcy.

15.Wystawca musi uzyskać wymagane przepisami wszelkie pozwolenia dotyczące prowadzonej działalności

IIV REKLAMACJE

Reklamacje Wystawcy powinny być zgłaszane pisemnie Organizatorowi wyłącznie w czasie trwania Targów (osobiście lub za pośrednictwem maila: Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub częściowego zamknięcia Targów w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, ataku terrorystycznego.

2. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator, Organizator niezwłocznie zwróci na swój koszt kwoty wpłacone przez Wystawców na wskazane przez nich konta bankowe.

3. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi, kwoty wpłacone przez Wystawców zostaną zwrócone na koszt Organizatora, po potrąceniu poniesionych przez Organizatora, w związku z organizacją Targów, kosztów. Kosztami, o których mowa w zdaniu powyżej, Organizator obciąży każdego Wystawcę proporcjonalnie do wartości zamówionych przez każdego z Wystawców usług związanych z uczestnictwem w Targach.

4. W przypadkach określonych w ust. od 1 do 3 powyżej, Wystawcom nie przysługuje uprawnienie do żądania od Organizatora jakiegokolwiek odszkodowania.

5. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek niedogodności i utrudnień dotyczących sposobu promocji, warunków przebywania i innych utrudnień mających wpływ na komfort udziału w Targach z uwagi na fakt, iż Targi odbywają się w obiektach nieprzystosowanych do masowego wystawiennictwa.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i Formularzu Zgłoszeniowym ma zastosowanie przepis art. 750 kodeksu cywilnego.

7. Poprzez dokonanie zgłoszenia w Targach, Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem.